Odborný dozor nad výkonom účtovných a daňových prác

S cieľom identifikovať možný vznik chýb, ktoré sa môžu permanentne prejavovať v účtovaní, spoločnosť Narab s.r.o. ponúka exkluzívnu službu v podobe odborného dozoru pri výkone účtovníckych a daňových prác vo Vašej firme. Túto službu možno realizovať v rôznych časových intervaloch (týždenne, mesačne, štvrťročne) podľa požiadaviek zákazníka. Výsledkom je okamžitá náprava vzniknutých nedostatkov a možnosť kedykoľvek predložiť účtovné a daňové vstupy prípadnej daňovej kontrole zameranej na ktorúkoľvek časť Vašej agendy. Možno povedať, že ide o istú formu individuálneho vzdelávania Vašich zamestnancov, čo sa prejaví v efektívnejšom a kvalitnejšom výkone prác v budúcnosti.

Orientačná cena:

 • závisí od počtu účtovných operácií
 • týždenná periodicita - 35 % z ceny za kompletné vedenie účtovníctva
 • mesačná periodicita - 25 % z ceny za kompletné vedenie účtovníctva
 • štvrťročná periodicita - 20 % z ceny za kompletné vedenie účtovníctva

Konečná cena

Konečná cena je vecou dohody zmluvných strán, závisí od množstva faktorov a môže byť podstatne nižšia ako je uvedené. Na základe Vašich údajov zo zisťovacieho formuláru Vám predložíme prvotný cenový návrh spolu s návrhom na periodicitu služby.

Kontrola účtovníctva a účtovnej uzávierky

Pre tých z Vás, ktorí majú vlastné účtovné oddelenie, ponúkame kontrolu a dozor nad vedením účtovníctva. Predmetom záväzku s ú služby súvisiace s preskúmaním systému účtovníctva a účtovnej uzávierky spoločnosti za bežný účtovný rok, Systémové preskúmanie, Preskúmanie účtovnej uzávierky a relevantných účtovných výkazov, účtovné a daňové poradenstvo.

 

Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk