Domov Poradenstvo Účtovné a daňové Spoločenstvá vlastníkov bytov

Spoločenstvá vlastníkov bytov

Základný balík služieb:

 • sledovanie a účtovanie mesačných úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru
 • sledovanie príspevkov a čerpanie z fondu údržby, prevádzky a opráv
 • účtovanie došlých a vyšlých faktúr účtovanie bankových výpisov, pohybov na bankovom účte
 • účtovanie daní, príprava daňového priznania
 • sledovanie a aktualizácia databázy vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • zostavovanie účtovnej závierky obsahujúcej výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch

Cena základného balíka služieb je iba 3,50 € za byt mesačne.

 

Rozšírený balík služieb (obsahuje základný balík) PLUS:

 • rozúčtovanie nákladov na správu a úhrad za plnenia na jednotlivých vlastníkov bytov
 • návrh rozpočtu SVB na príslušný kalendárny rok
 • návrh výšky mesačných úhrad za plnenia
 • návrh použitia financných prostriedkov z fondu údržby, prevádzky a opráv
 • návrh výšky príspevkov do fondu údržby, prevádzky a opráv
 • návrh vyúčtovania úhrad za plnenia

Cena rozšíreného balíka služieb bude stanovená v závislosti od počtu bytov v bytovom  dome.

Ďalej ponúkame obstaranie, prípravu alebo vypracovanie:

 • pozvánky na schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
 • výpovede zmluvy o výkone správy alebo odstúpenia od zmluvy o výkone správy
 • zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov
 • stanov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ak to zmluva o spoločenstve určuje)
 • zápisnice a prezenčnej listiny zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • návrhu na zápis zmien zapisovaných skutočností (zmena zmluvy o SVB, dodatok k zmluve o SVB a iné)

Cena týchto úkonov bude stanovená na základe vzájomnej dohody po konzultácii pri ich objednaní.

Mimoriadna ponuka !!!

Ak sa chystá Vaše SVB na rekonštrukciu bytového domu,či zateplenie, máme pre Vás výbornú správu !
Pomocou elektronickej aukcie si dokážete znížiť Vaše náklady o niekoľko desiatok percent. Bližšie info na elektronické aukcie.
 

 

Ponúkame

 • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
 • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
 • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie auditorkých služieb
 • poradenstvo v riadení podnikov
 • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
 • 0915144977 - Ľubica Baranová
 • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk