Domov Riadenie podnikov Projekty reštrukturalizácie a ozdravenia podniku

Projekty reštrukturalizácie a ozdravenia podnikuNedarí sa Vám odhaliť prevádzkové príčiny finančných problémov v podniku?

Identifikácia prevádzkových príčin finančných problémov v podniku a stimulácia manažmentu podniku k odstráneniu týchto prevádzkových problémov rýchlymi a rozhodnými krokmi je nosným cieľom projektov ozdravenia, ktorých vypracovanie Vám naša spoločnosť ponúka.


Je v podmienkach Vášho podniku náročné zmeniť štruktúru nákladov, zlepšiť využitie podnikových aktív, zlepšiť kapitálovú štruktúru, či zmeniť organizáciu prevádzky tak, aby sa zlepšil cash-flow?

Uskutočnením situačnej analýzy (finančná a prevádzková analýza) získame jasný obraz o problémoch Vášho podniku, o ich vzájomných súvislostiach a o ich dopade na cash-flow. Z výsledkov analýzy odvodíme "zámery - iniciatívy zlepšenia", ktoré v spolupráci s manažmentom Vášho podniku rozpracujeme do akčného plánu, tzn. do konkrétnych opatrení so stanovením zodpovednosti za vykonanie jednotlivých úloh. Kľúčom k úspešnej implementácii akčného plánu sa musí stať pochopenie, že hlavný cieľ - stabilizácia hospodárskeho vývoja podniku - je vlastne jediným meradlom úspechu.

 

Ponúkame

  • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
  • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
  • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
  • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
  • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
  • zabezpečenie auditorkých služieb
  • poradenstvo v riadení podnikov
  • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
  • 0915144977 - Ľubica Baranová
  • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk