MarketingMáte záujem zvýšiť trhový podiel Vášho podniku a znížiť stupeň neistoty a pravdepodobnosti trhového neúspechu?

Postavenie podniku na trhu, jeho budúci vzostup či pád vyplýva zo skutočnosti, do akej miery sa podnik priblíži svojmu zákazníkovi. Úspech podniku na trhu je podmienený vhodne zvoleným systémom prepojených marketingových prvkov, ktoré pôsobia ako celok. Marketingový mix Vášho podniku, ktorého spracovanie Vám ponúkame, zabezpečí koncepčné chápanie marketingovej filozofie a dôslednú orientáciu na produkt, cenu, distribúciu a podporu predaja a prispeje k formovaniu takej ponuky, ktorá by zodpovedala požiadavkám trhu.


Chcete zabezpečiť svoju ziskovosť na jednej strane a spokojnosť zákazníka na strane druhej ?

Uspokojenie svojho zákazníka a zároveň zabezpečenie svojej ziskovosti je možné dosiahnuť flexibilnosťou v tvorbe marketingového mixu a správnou kombináciou jednotlivých prvkov marketingového mixu. Naša spoločnosť Vám ponúka riešenie tejto oblasti za účelom nájdenia rovnováhy medzi záujmami zákazníka a podniku.

Chýba Vášmu podniku marketingová, konkurenčná a obchodná stratégia?

Vypracovaním marketingovej, konkurenčnej a obchodnej stratégie manažment podniku deklaruje základné princípy v oblasti marketingu a obchodu a determinuje kroky a rozhodnutia o marketingových nákladoch a o marketingovom mixe, pri uplatnení ktorých sa predpokladá, že budú dosiahnuté všetky stanovené ekonomické a marketingové ciele podniku na zvolenom cieľovom trhu.


Chýbajú Vám komplexné informácie o celkovom stave marketingového prostredia Vášho podniku?

Marketing je oblasť, v ktorej môže kedykoľvek dôjsť k zastaraniu cieľov, politiky, stratégie a akčných programov. Prostredníctvom marketingového auditu určíme problémové oblasti a marketingové príležitosti Vášho podniku, vrátane doporučenia plánu opatrení pre zlepenie marketingových výsledkov podniku.

 

Ponúkame

  • vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy
  • revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
  • odborný dozor nad výkonom účtovníckych a daňových prác
  • zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
  • konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
  • zabezpečenie auditorkých služieb
  • poradenstvo v riadení podnikov
  • vypracoavnie podnikateľských zámerov

Rýchly kontakt

Telefón: 057 4462377
Fax:
057 4462377
Mobil:
  • 0915144977 - Ľubica Baranová
  • 0907 927 034 a 0911 927 034 - Marián Baran
Email: info@narab.sk